Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Kultura

Kultura

Cjelokupni društveni i ekonomski razvoj ima za cilj stvaranje boljih uvjeta za život ljudi i to ne samo u ekonomskom smislu, nego sveobuhvatnih uvjeta za viši kvalitet življenja. Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju na području Tuzlanskog kantona pa i općine, kulturni život se zasniva na radu udruženja građana, agencija za razvoj kulture, saveza i škola kao glavnih nosioca razvoja kulturne svijesti, a na podrućju općine Kladanj poseban doprinos su dali:

-Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"  Kladanj,

-Kulturno umjetničko društvo „Gostelja" Stupari,

-Udruženje građana "Harmonija" Kladanj,

-UG "Sunce na dlanu" Kladanj,

-Agencija za razvoj kulture "Bacck Stage" Kladanj,vl. Halilović Šahsudin,

-MSŠ „Musa Ćazim Ćatić",

-Osnovna škola Kladanj,

-Osnovna škola Stupari,

-Dječije obdanište „Edina Čamdžić" i drugi.

Članovi ovih udruženja su predškolska i školska djeca te školska i vanškolska omladina. Kada su u pitanju stariji uzrasti možemo konstatovati da su oni svoje članstvo, uglavnom, vezali za  Bošnjačku zajednicu kulture "Preporod"  i za Udruženje građana "Harmonija" Kladanj. Uslovi rada ovih udruženja su minimalni, prostor za održavanje proba se obezbjeđuje uglavnom lično, u zadnje vrijeme dogovorom sa JP „Karaula" rješava se upotreba prostorija u Domu kulture. Udruženja svojim aktivnostima, apliciranjem na projektne zadatke te planiranjem i korištenjem budžetskih i drugih finansijskih sredstava obezbjeđuju opremu i drugo neophodno za rad i djelovanje. Budžetom Općine Kladanj predviđena su i obezbijeđena sredstva za kulturu i obilježavanje značajnih datuma i iz tih izvora su dijelom finansirane njihove aktivnosti, u skladu sa mogućnostima, u toku prošle godine.

Naprijed navedena udruženja i obrazovne ustanove su dale akcenat društvenom i kulturnom životu naše zajednice, bili su nosioci kulturnog stvaralaštva kako na području općine tako i u drugim općinama Kantona, Federacije i šire. Tu su brojne radio i TV reportaže i prezentacije naših udruženja u programima medijskih kuća Kantona i Federacije, ali i INO-gostovanja. Dakle bili su i ostali promotori kulture naših prostora i naše tradicije. Važno je istači da su i druga udruženja, koja u svom djelokrugu rada nemaju akcenat na kulturnim i sportskim sadržajima, svojim programskim aktivnostima dala doprinos razvoju kulture na području naše općine sa ciljem da što više mladih uključe u rad. Može se konstatovati da i pored  izrazito teške ekonomske situacije na području općine, mi  imamo potencijala za razvoj kulture, a tome u prilog, pomenut ćemo nastupe mladih iz agencije "Bacck Stage", zatim nestupe i gostovanja udruženja koja njeguju folklornu tradiciju: BZK „Preporod", UG „Sunce na dlanu", KUD „Gostelja" kao i izložbe naših slikara. Dalje, potrebno je istaći da je i hor "Kladanjke" koje rade u okviru U.G. "Harmonija" postigao značajan uspjeh sa snimljenim CD-om i brojnim nastupima van teritorije općine gdje su predstavljale našu općinu. Generalno gledano programi rada i djelovanja odvijaju se u skladu sa objektivnim mogućnostima, koje uslovljava materijalni status, koji je određujući faktor za sva neprofitna udruženja i organizacije.

Jedan od većih problema Općine Kladanj bio je devastirani objekat Doma kulture, koji je zvanično stavljen u funkciju nakon rekonstrukcije i adaptacije, 08. maja 2008. godine. Nije potrebno govoriti o značaju obnove i rekonstrukcije cjelokupne zgrade Doma kulture, koji će služiti svojoj svrsi i namjeni, odnosno razvoju kulture na području općine Kladanj. U Domu kulture je od njegovog svečanog otvaranja do danas realizovano niz značajnih umjetničkih sadržaja, sa kojima je i obilježen protekli period veoma uspješno. U navedenom periodu realizovano je mnogo manifestacija, kulturno umjetničkih ispoljavanja, a sve na gotovo profesionalnoj prezentaciji. U okviru Doma kulture je i kino dvorana koja trenutno samo nosi pomenuti naslov, a u stvari kino-predstave su prava rijetkost, razlog za to je nizak standard stanovništva ili nedostatak navike da se slobodno vrijeme koristi na taj način, na kulturno uzdizanje, što je isključilo komercijalni moment ovog zdanja, ali i pored toga se održao nivo kontinuiteta, kvaliteta pa i kvantiteta ukupnih organizacionih djelovanja.

Pored ovih umjetničkih ispoljavanja značajno učešće je bilo i od strane JU Informativno kulturni centar kako na medijskom planu tako i na organizacionom planu. Putem radio emisija redovno se emituju servisne informacije građanima, obezbijeđeno je gostovanje aktuelnih i interesantnih ličnosti. Za IKC Kladanj je bitno istači da je uspio da ispuni i održi uvjete neophodne za rad na datoj frekvenciji koje određuje nadležna Agencija. Količina sadržaja uvijek može i treba biti bolja, ali tu se ponovo susrećemo sa finansijskim faktorom koji limitira i kvalitet i kvantitet usluga. JU Informativno kulturni centar, odnosno radio Kladanj je smješten u prostorijama Doma kulture u kojima je 1992. godine i osnovan.

Takođe u zgradi Doma kulture je smještena i JU Javna biblioteka Kladanj. U oblasti bibliotečke djelatnosti pored JU Javna biblioteka Kladanj djeluju i školske biblioteke s tim da i u područnim školama postoji obezbijeđen najnužniji knjižni fond. U izvještajnoj godini JU  Javna biblioteka Kladanj se vratila u prostorije koje su adaptirane čime se uspjelo spriječiti dalje devastiranje knjižnog fonda uzrokovano dugogodišnjim čuvanjem u neuslovnim prostorijama i stalnim premještanjem. Stanje knjižnog fonda bi trebalo poboljšati, ali shodno broju stanovnika, koji žive s navikom čitača, ovaj fond je dostatan. Zahvaljujući aktivnostima zaposlenih, u smislu sudjelovanja u raznim projektima, knjižni fond se u izvjesnoj mjeri i obogatio u protekloj godini. Stanje knjižnog fonda u školama nije isticano u negativnom kontekstu što je veoma važno jer upravo predškolske ustanove i škole, kao nosioci kulturnog razvoja i kulturne svijesti, kod najmlađih počinju da stvaraju naviku čitanja koju nastavljaju da razvijati tokom cijelog osnovnog i srednjeg obrazovanja zbog čega je bitno da biblioteke tih ustanova mogu nesmetano da prate nastavne planove i programe.

U okviru intenzivnih kulturnih aktivnosti i djelovanja, neizostavno treba naznačiti i veoma bogatu i sadržajnu saradnju sa osnovnim i srednjim školama, ali i sa predškolskom ustanovom, koje su dale svoj doprinos kroz nastupe horova, recitatora, folklora, literarnog i likovnog stvaralaštva, dramskog i tehničkog stvaralaštva te kroz razvoj fizičke kulture i sporta.

Na teritoriji Općine u svim školama rade i djeluju razne sekcije, ali sekcija mladih tehničara zaslužuje više pažnje jer se svake godine održavaju smotre i takmičenja učenika na kojima naši učenici postižu značajne rezultate. Stvaralaštvo mladih je moto aktivnosti sa izuzetnim značajem u svim oblastima ljudskog življenja, te ova oblast ima poseban značaj s obzirom na pozitivne efekte i visoko mjesto koje stvaralaštvo ima u privredi i društvenim djelatnostima, gdje je tehnika u toj mjeri dominantna da sve više i sve snažnije postaje način našeg življenja. Iz tog razloga se mora insistirati na tome da se potiče ne samo opstanak već i razvoj tehničke kulture te da se radi na organizovanju naučno tehničkih manifestacija i drugih oblika naučnotehničkog stvaralaštva na području naše općine. Škole su takođe, aktivno uključene putem Pedagoškog zavoda TK, na općinskim i kantonalnim nivoima u okvirima  kulturnog stvaralaštva, kao što su folklorna, muzička, likovna, literarna , tehnička i druga  stvaralaštva, te na tim takmičenjima postižu zapažene rezultate. 

Radio klub (E71EDK) Kladanj takođe djeluje dugi niz godina na području općine i neophodno je posebno ukazati na značaj ovog kluba koji je dao nemjerljiv doprinos u ratnom i postratnom periodu, a nakon toga bez medijske pažnje nastavio aktivno da radi i djeluje u sferi radioamaterizma.

Vatrogasno društvo Kladanj nastavlja svoj dugogodišnji rad iako nema mogućnosti niti motive za obezbjeđenje novih generacija članova koji mogu da daju svoj doprinos u širenju vatrogasne kulture. Društvo okuplja starije, iskusne članove, nekolicina njih su vatrogasni oficiri ili podoficiri, te članove sa položenim vatrogasnim ispitom.

Svoje zadaće vatrogasno društvo ostvaruje u :

- Prevenciji i spašavanju od požara ljudi i imovine,

- Okupljanju i organizovanju članstva,

- Unapređenju zaštite od požara,

- Širenju vatrogasne kulture,

- Praćenju i upoznavanju sa novim sredstvima i tehnikama u borbi protiv požara,

- Održavanju prostorija i tehničkih sredstava kojima raspolaže društvo.

 U stvaranju generalnog presjeka u pogledu saradnje sa omladinskim i nevladinim organizacijama kao i vjerskim zajednicama, može se zaključiti da su aktivnosti bile usmjerene, u smislu realiziranja planiranih aktivnosti oko obilježavanja značajnih datuma i drugih vidova okupljanja i druženja na području općine Kladanj od kojih su većina bili edukativnog karaketra. Vjerski praznici koji su bili u proteklom periodu na skroman način su obilježeni, a vjerskim zajednicama odaslane su čestitke preko sredstava javnog informisanja i poštom, a također i poglavarstvima vjerskih zajednica, te onima koji se nalaze na području Općine. U okviru programa obilježavanja značajnih datuma, vjerski predstavnici sa područja općine davali su svoj doprinos u obilježavanjima. Neke od pomenutih aktivnosti bile su organizovane u vjerskim objektima vjerskih zajednica, a planiranim programima posjećivana su i položena cvijeća na spomen obilježja, a u vrijeme pravoslavnih praznika posjećivane su povratničke porodice na području Općine.

 

Obrađivač:

Služba  za društvene djelatnosti i opću upravu

 

 

 

Kulturna udruženja / ustanove

 
 Objavljeno: 07-Sep-08 12:46
 
Sunce na dlanu
 
</>
 
Detaljnije
 
 Objavljeno: 07-Sep-08 12:45
 
Stupari
 
</>
 
Detaljnije
 
 Objavljeno: 07-Sep-08 12:43
 
Preporod
 
</>
 
Detaljnije
 
 Objavljeno: 07-Sep-08 12:42
 
Kladanjke
 
</>
 
Detaljnije
 
 Objavljeno: 07-Sep-08 12:41
 
Back stage
 
</>
 
Detaljnije
 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...